Документи

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДВОКАТУРУ І АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ"

ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ

ПРОГРАМА СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ

РЕГЛАМЕНТ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ, ЗАТВЕРДЖЕНИЙ РІШЕННЯМ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ ЩОДО НЕНАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ АДВОКАТА, ЯКА МОЖЕ МАТИ НАСЛІДКОМ ЙОГО ДИСЦИПЛІНАРНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

РІШЕННЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ № 203 «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА ОРГАНІЗАЦІЙНО- ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ (СКАРГ) ДО КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ РЕГІОНУ ТА ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ АДВОКАТУРИ»

РІШЕННЯ № 113 Про затвердження у новій редакції Програми складення кваліфікаційного іспит

Відповідно до Розділу 2. Вимоги до особи, яка звертається із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту ПОРЯДКУ ДОПУСКУ ДО СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ, ПОРЯДОК СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ ДЛЯ НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ

1. Особа, яка виявила бажання набути статус адвоката (далі Заявник), звертається до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону за місцем проживання із заявою (зразок заяви надається в КДКА) про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. До заяви додається письмова згода Заявника на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених ним відомостей та зобов‘язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА. У разі не надання особою, яка виявила бажання стати адвокатом, письмової згоди на перевірку достовірності і повноти повідомлених нею відомостей, така особа до кваліфікаційного іспиту не допускається.

2. Одночасно із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту Заявник надає наступні документи:

1)   документ державного зразка, що підтверджує набуття заявником повної вищої освіти за спеціальностями «правознавство», «правоохоронна діяльність», «міжнародне право» (оригінал та нотаріально посвідчену копію); (нотаріально посвідчена копія диплома спеціаліста або магістра та нотаріально посвідчена копія додатку до диплому спеціаліста або магістра)

2)   документ (документи) про підтвердження наявності у Заявника стажу роботи в галузі права не менше, ніж два роки (оригінал та/або нотаріально чи за місцем роботи посвідчену копію). (Копія трудової книжки, для осіб, які проходять службу в органах внутрішніх справ, податкової поліції – послужний список з переліком посад), (трудовий стаж враховується лише після здобуття повної вищої юридичної освіти)

Документами, що підтверджують стаж помічника адвоката є: трудовий договір з адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням), довідка (довідки) з компетентного органу (органів) про суму сплаченого єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб за час роботи на посаді помічника адвоката; (у редакції рішення Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 179) (Довідка з Пенсійного фонду про сплату єдиного соціального внеску та довідка з Державної фіскальної служби про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб за період роботи помічником адвоката, копія свідоцтва адвоката про право на заняття адвокатською діяльністю)

3)   документ встановленої форми (довідка, витяг) компетентного органу про відсутність судимості(довідка дійсна протягом трьох  місяців з дня її видачі);

4)   довідку медичної установи про стан здоров‘я Заявника (медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів форма № 122-2/о, затверджена Наказом МОЗ України № 12 від 17.01.2002 року);

5)   власноруч написану, засвідчену особистим підписом, довідку про підтвердження того, що за останні два роки, які передували зверненню, заявник не складав кваліфікаційного іспиту на право заняття адвокатською діяльністю в жодній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури регіону, що йому не видавалось свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та не приймалось рішення про позбавлення такого свідоцтва; (у редакції рішення Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 104) (довідка складається за зразком при поданні документів в КДКА Львівської області)

6)   оригінал та копію документу, який у встановленому законом порядку, підтверджує реєстрацію місця проживання Заявника; Документами, що підтверджують місце проживання особи є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання в Україні, посвідка на тимчасове проживання в Україні, посвідчення біженця; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист; довідка про звернення за захистом в Україні; документи, що підтверджують право власності та користування приміщенням тощо.

7)   копію картки фізичної особи-платника податків, за виключенням випадків, коли особа відповідно до закону має право не отримувати таку картку.

Рада адвокатів України звертає увагу, що відповідно до п. 11 ч.1 статті 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» адвокати зобов’язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків.

Згідно ч. 3 статті 10 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» рівень володіння державною мовою особами, визначеними пунктами 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14-16 частини першої статті 9 цього Закону, засвідчується документом про повну загальну середню освіту за умови, що такий документ підтверджує вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни), або державним сертифікатом про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови відповідно до цього Закону.

Новини

Оголошення Дисциплінарної палати КДКА Львівської області

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Львівської області повідомляє, що у Дисциплінарної палати станом на вересень 2022 року відсутній необхідний кворум для прийняття рішень. У зв’язку із відсутністю правомочності засідань Палати, усі наявні не завершені дисциплінарні провадження будуть передані Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури (04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 3, 5-й поверх, +380 44 591 2544, info@vkdka.orghttps://vkdka.org/ ) для перерозподілу та направлення таких проваджень для розгляду до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури іншого регіону.

Усі нові скарги (заяви), ухвали щодо поведінки адвоката, якщо такі надходитимуть до КДКА Львівської області, будуть також скеровуватися до ВКДКА для визначення територіальної юрисдикції.