Ордер адвокатів

Затверджено рішенням Ради адвокатів України

від «12» квітня 2019 року № 41

Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів

1. Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги встановлює
єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань/адвокатських бюро
правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів.

2. Ордер на надання правової допомоги – письмовий документ, що посвідчує
повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках і порядку,
встановлених Законом України від 05 липня 2012 року № 5076-VI «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законами України.
3. В Україні встановлюється єдина, обов’язкова для всіх адвокатів, типова форма
ордера, яку затверджує Рада адвокатів України (зразок в Додатку 1).
4. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням та
повинен містити обов’язкові реквізити, передбачені цим Положенням.
5. Ордер, встановленої форми, є обов’язковим для прийняття усіма органами,
установами, організаціями на підтвердження правомочності адвоката на
вчинення дій, передбачених статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
6. Бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному
розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України www.unba.org.ua слідуючи командам системи.
7. Облік згенерованих ордерів здійснюється автоматично системою управління
електронної бази даних Єдиного реєстру адвокатів України. Історія генерування
ордерів відображається у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката»
на офіційному веб-сайті НААУ та у адміністративній частині електронної бази
даних ЄРАУ.
8. Адвокати, адвокатські об’єднання або адвокатські бюро ініціюють генерування
ордерів відповідно від адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність
індивідуально, керівників (уповноважених осіб) адвокатського об’єднання,
адвокатського бюро через офіційний веб-сайт НААУ, в раді адвокатів регіону,
або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо
у Національній асоціації адвокатів України.
9. Ордер, що видається адвокатом, який здійснює свою діяльність індивідуально,
підписується адвокатом та посвідчується печаткою адвоката (за її наявності).
10. Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням,
обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правничу (правову)
допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника адвокатського бюро,
адвокатського об’єднання і скріплений печаткою юридичної особи.
11. Ордер, встановленої цим Положенням форми, є належним та достатнім
підтвердженням правомочності адвоката на вчинення дій в інтересах клієнта.
12. Ордер містить наступні реквізити:
12.1. Серію, порядковий номер ордера;
12.2. Прізвище, ім’я, по батькові або найменування особи, якій надається
правова допомога;
12.3. Посилання на договір про надання правової допомоги/доручення органу
(установи), уповноважених законом на надання безоплатної правової
допомоги, номер (у випадку наявності) та дату цього документа;
12.4. Назву органу, у якому надається правова допомога адвокатом із
зазначенням, у випадку необхідності, виду адвокатської діяльності
відповідно до статті 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»;
12.5. Прізвище, ім’я, по батькові адвоката, який надає правничу (правову)
допомогу на підставі ордера, номер та дату його свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю, найменування органу, який його видав
(КДКА відповідного регіону, з 01.01.2013 року радою адвокатів
відповідного регіону); номер посвідчення адвоката України, ким та коли
воно видане;
12.6. Ким ордер виданий (назву організаційної форми): адвокатом, який
здійснює адвокатську діяльність індивідуально (із зазначенням адреси
робочого місця); адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (повне
найменування адвокатського бюро/адвокатського об’єднання та його
місцезнаходження);
12.7. Адресу робочого місця адвоката, якщо вона відрізняється від адреси
місцезнаходження адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, яке
видає ордер;
12.8. Обмеження повноважень, якщо такі передбачені договором про надання
правничої (правової) допомоги;
12.9. Дату видачі ордера;
12.10. Підпис адвоката, який видав ордер, у разі здійснення ним індивідуальної
діяльності (у графі «Адвокат»);
12.11. Підпис адвоката, який надає правову допомогу, якщо ордер, виданий
адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням (у графі «Адвокат»);
12.12. Підпис керівника адвокатського бюро/адвокатського об’єднання, відтиск
печатки адвокатського бюро/адвокатського об’єднання (за наявності) у
випадку, якщо ордер видається адвокатським бюро/адвокатським
об’єднанням;
12.13. Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в
ЄРАУ;
12.14. Реквізити 12.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 генеруються автоматично, всі інші
реквізити ордера заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження
адвокатської таємниці.
13.Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких зупинено не можуть
генерувати ордер на надання правничої (правової) допомоги в період вказаного
зупинення.
14. Адвокати, право на заняття адвокатською діяльністю яких припинено шляхом
анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю не можуть
генерувати ордер на надання правничої (правової) допомоги.
15. Відповідальність за достовірність вказаних в ордері даних несе адвокат (особа,
яка видала ордер). У ордері на надання правової допомоги, який видається
адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, не заборонено
здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката
змінюється в межах такого договору.
16. При генеруванні ордерів, відповідно до регіону їм присвоюються наступні серії:
16.1. Рада адвокатів України – ІІ;
16.2. Рада адвокатів АР Крим – АК;
16.3. Рада адвокатів Вінницької області – АВ;
16.4. Рада адвокатів Волинської області – АС;
16.5. Рада адвокатів Дніпропетровської області – АЕ;
16.6. Рада адвокатів Донецької області – АН;
16.7. Рада адвокатів Житомирської області – АМ;
16.8. Рада адвокатів Закарпатської області – АО;
16.9. Рада адвокатів Запорізької області – АР;
16.10. Рада адвокатів Івано-Франківської області – АТ;
16.11. Рада адвокатів Кіровоградської області – ВА;
16.12. Рада адвокатів міста Києва – АА;
16.13. Рада адвокатів Київської області – АІ;
16.14. Рада адвокатів Луганської області – ВВ;
16.15. Рада адвокатів Львівської області – ВС;
16.16. Рада адвокатів Миколаївської області – ВЕ;
16.17. Рада адвокатів Одеської області – ВН;
16.18. Рада адвокатів Полтавської області – ВІ;
16.19. Рада адвокатів Рівненської області – ВК;
16.20. Рада адвокатів міста Севастополь – СН;
16.21. Рада адвокатів Сумської області – ВМ;
16.22. Рада адвокатів Тернопільської області – ВО;
16.23. Рада адвокатів Харківської області – АХ;
16.24. Рада адвокатів Херсонської області – ВТ;
16.25. Рада адвокатів Хмельницької області – ВХ;
16.26. Рада адвокатів Черкаської області – СА;
16.27. Рада адвокатів Чернівецької області – СЕ;
16.28. Рада адвокатів Чернігівської області – СВ.
17. Дане Положення набирає чинності з «12» квітня 2019 року.
Додаток №1
до Положення про ордер адвоката на надання правничої
(правової) допомоги, затвердженого рішенням
Ради адвокатів України № 41 від «12» квітня 2019 року
ТИПОВА ФОРМА ОРДЕРА
Опис:
1. Формат А-4;
2. Двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката
в ЄРАУ.

 Зразок ордера:

Положення про ордер адвоката та порядок ведення реєстру ордерів